Барааны тэмдгийн мэдүүлэг гаргах, шүүлт хийх журам

1. Нийтлэг үндэслэл

1.1. Энэ журмын зорилго нь Барааны тэмдэг, газарзүйн заалтын тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.4 дэхь хэсэгт заасны дагуу барааны тэмдгийн мэдүүлэг гаргах, шүүлт хийх үйл ажиллагааны журмыг тогтооход оршино.

1.2. Энэ журмыг Барааны тэмдэг, газарзүйн заалтын тухай хуульд заасны дагуу оюуны өмчийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад барааны тэмдгийн мэдүүлэг гаргах, гаргасан мэдүүлэгт оюуны өмчийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас шүүлт хийх, бүртгэх, бүртгэлд өөрчлөлт оруулах үйл ажиллагаанд мөрдөнө.

1.3.

2. Барааны тэмдгийн мэдүүлэг гаргах

2.1.Мэдүүлэг гаргагч нь хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1-д зааснаар иргэн, хуулийн этгээд байна. Хэрэв мэдүүлэг гаргагч нь Монгол Улсад албан ёсны хаяггүй, бодитоор үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлдэггүй гадаадын иргэн, хуулийн этгээд байвал мэдүүлгээ итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр дамжуулан гаргана.

2.2. Бүртгэгдэхгүй барааны тэмдэг

2.3. 3. Мэдүүлгийн бүрдлийг хянах

4. Мэдүүлэгт шүүлт хийх

5. Барааны тэмдгийг бүртгэх

6. Барааны тэмдгийн бүртгэлд өөрчлөлт оруулах

6.1. Эзэмшигч

6.2. Хугацаа

Advertisements